Metropolitné akcie

Ubytovací poriadok

 

U B Y T O V A C Í   P O R I A D O K

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – Hotel METROPOL a.s.

                                                          platný od 01.08.2016

 

PREAMBULA:

Ubytovanie klientov sa riadi slovenským právnym poriadkom, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaním klient prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Klient je  povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

 

Obchodné meno: Hotel METROPOL a.s.

Sídlo:                   Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 673 074

Zapísaná:              v OR SR Košice1, oddiel Sa, vložka číslo 405/V

 

1.      V Hoteli METROPOL a.s.  môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie Hotela METROPOL a.s. pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
Ubytovať možno aj občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovacieho zariadenia.

2.      Hotel zaručuje všetkým hosťom kvalitné služby zodpovedajúce kategórii a triede zaradenia.
Ubytovacie zariadenie poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu v akom boli vzájomne dohodnuté a v rozsahu v akom to určuje príslušný právny predpis.

3.      Vo zvláštnych prípadoch môže hotel ponúknuť iné ubytovanie ako bolo vopred dohodnuté, podstatne sa však nesmie líšiť od potvrdenej objednávky.

4.      Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14.00 hod. najneskôr do 18.00 hod.. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak a potvrdené hotelom. Ak hosť do 18.00 hod. nenahlási svoj príchod, po 18.00 hod. môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 22.00 hod.. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc vrátiť hosťovi.

5.      V prípade, že si hosť želá predĺžiť svoj pobyt a jeho izba je už rezervovaná, môže mu hotel ponúknuť iný typ izby.

6.      Hosť sa odubytuje a dohlási svoj pobyt na recepcii hotela najneskôr do 11.00 hod.. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

Ak hosť požaduje ubytovanie pred 14.00 hod., účtuje sa mu cena pobytu za celú predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

7.      Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr pri nastúpení na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

8.      Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

9.      Hotel nezodpovedá za veci vnesené hosťom do hotela, za škodu na odložených veciach, pokiaľ neboli tieto veci uložené na mieste tomu vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Hotel zodpovedá za veci vnesené hosťom do hotela len v prípade škôd na veciach, ktoré vzniknú v dôsledku živelných udalostí. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel vtedy, ak ich na potvrdenie prevzal do úschovy.
Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom bezpečnostné trezory na izbe, do ktorých odporúča uložiť cennosti. Použitie trezoru v izbe nie je možné považovať za prevzatie vecí ubytovateľom do úschovy. 
Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené hosťovi mimo areálu ubytovacieho zariadenia.

10.  Pre prijímanie návštev sú k dispozícii spoločné priestory hotela. V hotelovej izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, v čase od 9.00 – 22.00 hod.

11.  Zamestnanec ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.

12.  Hotel zabezpečí pri vážnom ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

13.  V objekte hotela a osobitne v izbe nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa a tiež notebooku a mobilného telefónu.

14.  V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu premiestňovať zariadenie, prevádzať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.

15.  Pred odchodom z izby Hotela METROPOL a.s. je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, zamknúť dvere a kartu od izby odovzdať na recepcii.

16.  Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch Hotela METROPOL a.s.. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v hoteli METROPOL a.s..

17.  Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ garantuje ich bezchybný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vôdzke. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch, ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži pre odpočinok hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá sprevádza zviera, zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela.

18.  Ubytovanie domácich zvierat je za poplatok podľa cenníka. Poplatok nie je uhrádzaný v prípade vodiacich psov zrakovo postihnutých osôb.

19.  V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 20.00 hod. a to v priestoroch k tomu určených.

20.  Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

21.  Hosť ubytovaný v hoteli je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má vedenie hotela právo zmluvu o ubytovaní okamžite zrušiť.

22.  Cenník ubytovacích a vedľajších služieb je k dispozícii na recepcii hotela. Ceny stravovacích služieb sú k dispozícii v jednotlivých ponukových lístkoch.

23.  Parkovisko okolo hotela prevádzkuje Hotel METROPOL a.s.

24.  Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.

25.  Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie hotela.

26.  V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona š. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. hosť poskytnutím identifikačného preukazu súhlasí so spracovaním všetkých v ňom uvedených údajov pre potreby evidencie ubytovacieho zariadenia Hotela METROPOL a.s., Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

27.  Hotel si vyhradzuje právo neubytovať hosťa, ktorý v minulosti nedodržiaval Ubytovací poriadok v ubytovacích priestoroch hotela Metropol a.s., prípadne po jeho pobyte ostal majetok poškodený.

28.  Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť ubytovať hosťa, ktorý vykazuje známky opitosti, príp. vysťahovať zákazníka pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ktorý svojim správaním obťažuje iných hostí a poškodzuje majetok poskytovateľa ubytovania.

29.  V ubytovacom zariadení platí zákaz fajčenia na všetkých izbách, chodbách a v reštaurácii. Fajčenie je povolené len v priestoroch na to určených.

30.  Vzniknuté odpadky sú hostia povinní dávať výlučne do určených nádob a na vyhradených miestach.

31.  Hosť nesmie v priestoroch ubytovacieho zariadenia nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcim ich okamžité použitie.

32.  Hosť je povinný pri ukončení pobytu a následnom odovzdaní karty od izby nahlásiť pracovníkovi recepcie ubytovacieho zariadenia konzumáciu z minibaru.

33.  Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade porušenia má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytovania ubytovacích služieb a od ubytovacej zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Ubytovacie zariadenie má v tomto prípade právo na plnú úhradu ceny ubytovania. Hosť musí následne opustiť ubytovacie zariadenie.
 

 

 Ubytovací poriadok platný od 01.08.2016